उपचार समाप्त गर्नुहोस्

zinc electroplating

जिंक इलेक्ट्रोप्लेटि।

Zinc nickel alloy plating

जिंक निकल मिश्र धातु प्लेटिting

zinc plating

जस्ता प्लेटि।

powder coating

पाउडर कोटिंग

wet painting

भिजेको चित्रकारी